Skip to main content

Hvad er en plejebolig?

Beskrivelse af samt kriterier for, at blive godkendt til en plejebolig.

Indhold

  Coronatest inden indflytning i plejebolig

  Da der er et særligt hensyn i forhold til at forebygge smitte anbefaler Sundhedsstyrelsen, at nye beboere, som flytter ind på et plejecenter, bliver testet for Covid-19 inden indflytning.

  I Region Midt er der oprettet flere muligheder for at blive testet – se mere i dette link: https://www.rm.dk/om-os/aktuelt/nyheder/nyheder-2020/juni-20/nye-muligheder-for-at-blive-covid-testet-i-region-midtjylland/

  Ikast-Brande Kommunes definition af en plejebolig:

  Sammenbyggede almene ældreboliger med tilknyttede fællesarealer, hvor der er personale i bebyggelsen døgnet rundt. Boligerne og fællesarealerne varierer i størrelse og indretning.

  For plejeboligerne gælder det desuden, at:

  • Der er døgnforplejning
  • Det er muligt at købe ydelser som forplejning og tøjvask
  • Der er mulighed for at deltage i aktiviteter/socialt samvær
  • Den enkelte borger tilbydes hjælp til praktisk hjælp og personlig pleje, efter en konkret og individuel vurdering i henhold til kommunens kvalitetsstandarder

  De almindelige plejeboliger er beliggende følgende steder:

  • Bøgildlund, Ikast (har afløst Frisenborgparken, Ikast)
  • Rolighedsparken, Ikast
  • Kærmindeparken, Bording
  • Engparken, Brande
  • Solbakken, Ejstrupholm
  • Østervang, Klovborg

  Derudover har man også mulighed for at ønske at bo på friplejehjemmet Grønneparken, som er beliggende i Ikast.

  Ikast-Brande Kommune råder desuden over plejeboliger til borgere med behov for særlig indsats i forhold til demens.

  Disse boliger er beliggende i:

  • Ikast, Højris have
  • Bording, Kærmindeparken
  • Klovborg, Østervang

  Kriterier for at blive godkendt til en plejebolig:

  Når der skal vurderes, om en ansøger kan blive godkendt til en plejebolig, er der nogle kriterier som skal opfyldes.
  Der lægges blandt andet vægt på, at:

  • Ansøgeren er på grund af den fysiske eller psykiske tilstand sammenholdt med den sociale situation, ude af stand til eller har meget vanskeligt ved at klare sig i egen bolig.
  • Ansøgerens fysiske funktionsevne er nedsat i væsentlig grad, og der er behov for hjælp til personlige og praktiske gøremål hen over hele døgnet.
  • Ansøgerens psykiske funktionsevne er nedsat i væsentlig grad, og der er behov for guidning eller hjælp til at strukturere personlige og praktiske gøremål hen over hele døgnet.
  • Ansøgeren har behov for tilstedeværelse af plejepersonale i bebyggelsen ift. guiding/tilsyn/observation.
  • Ansøgeren har et omfattende behov for hjælp til f.eks. pleje, forflytninger, måltider.
  • Ansøgeren ikke kan tilbydes relevant pleje og praktisk hjælp i eget hjem, selvom der sættes ind med hjælpeforanstaltninger som f.eks. hjælpemidler, nødkald, hjemmepleje, sygepleje og daghjem.

  For borgere med behov for særlig indsats i forhold til demens gælder endvidere:

  Ansøgere, der har demensdiagnose, som opfylder ovenstående kriterier, og har meget vanskelig ved at fungere i et almindeligt plejeboligmiljø.

  • Ansøgeren har svært ved samvær med andre.
  • Ansøgeren kan være motorisk urolig og kan være til fare for sig selv i og uden for hjemmet.
  • Ansøgeren kan have svært ved at samarbejde.
  • Ansøgeren har uforudsigelig adfærd.

  Ved ansøgning fra ægtepar:

  Hvis ansøgeren opfylder kriterierne for en bolig, ægtefællen er rask, og ægtefællerne ønsker at bo sammen på plejecenter, vil dette så vidt muligt blive tilgodeset ved tildeling af en bolig.

  I tilfælde, hvor der ikke kan tilbydes en plejebolig, hvor begge parter kan bo sammen, kan der blive tale om at parret får tilbud om 2 separate boliger på samme plejecenter.

  Plejeboliggarantien:

  Borgere, som ønsker at stå på venteliste til samtlige plejeboliger i Ikast-Brande Kommune, er omfattet af plejeboliggarantien, og skal derfor have tilbudt en bolig inden for 2 måneder.

  Kvalitetsstandarder og sagsbehandlingstider